• انسان دوستی و کمک به همنوع را همه مکاتب و ادیان می ستانند و توصیه میکنند

  • تجربه نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل برای بازسازی هویت شخصی و اجتماعی بیمار ، داشتن شغل است

  • طلوع بی نشان ها پس از سال ها تجربه در اجرای برنامه آیین مهرورزی و پخت و پخش غذای گرم بین کارتن خوابها و آشنایی و پژوهش راجع به مناطق و اماکن دارای معضل فقر...