کارآفرینی و آموزش

جمعیت طلوع در راستای اهداف اصلی خود که رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی علی الخصوص مشکل کارتن خوابی و اعتیاد است همواره کوشیده تا بستر های مناسبی فراهم کند که بهبود یافتگان فرصت آموزش فنون و حرفه های شغلی را داشته باشند.