کد خبر: 48

انسان دوستی و کمک به همنوع را همه مکاتب و ادیان می ستانند و توصیه میکنند

انسان دوستی و کمک به همنوع را همه مکاتب و ادیان می ستانند و توصیه میکنند ، در جامعه ما از دیرباز نذر و احسان و صدقه و قربانی وجود داشته و دارد . جمعیت طلوع در طی فعالیت 10 ساله خود کوشیده است با ساماندهی هر چه بهتر این پتانسیل قوی اجتماعی بتواند نتایج هر چه بهتری را میسر کند. شناسایی نیازمندان واقعی،استفاده بهینه از توان مالی و کمک غیر نقدی از مئاردی است که میتواند باعث بهبود هر چه بهتر این فرآیند شود