کد خبر: 6

سومین سال پاکسازی میدان تجریش تا چهارراه ولیعصر از فیلتر سیگار توسط بــهبودیــافتگان کـــارتن‌خــوابی جمعیت طلـــوع بـی‌نشان‌ها

امروز برآنیم که با حرکتی نمادین راهی را آغاز کنیم که امیدواریم

 انتهای آن تحقق بـاور ایران آباد و زیبا باشد و پیمـان می‌بندیم:

که دستانمان را به خدا بسپاریم تا از این طریق لطفش را به بندگانش برساند.

که از 20 اسفنـد تا 13 فـروردین یادآور پیام دوستی با طبیعت باشیم.

که عاشقانـه لذت شاد زیستن را به کودکـان شهـرمان هدیه دهیـم.