کد خبر: 21

جشن همشاگردی سلام: جشنی برای تهیه لوازم تحصیلی کودکان آسیب دیده از پدیده کارتن‌خوابی،که در هفته آخر شهریورماه هرسال برگزار می‌گردد.