کد خبر: 35

کارگروه "کودکانه ی طلوع" که به طور مستقل به مدت چهار سال پیاپی از سال ١٣٩١، رویدادهایی مانند "بوی عیدی" و "بوی ماه مهر" را برای کودکان و نوجوانان برگزار کرده است، از سال ١٣٩٥ فعالیت رسمی خود را به عنوان زیرمجموعه ای از موسسه ی "طلوع بی نشان ها" آغاز کرد.

کارگروه "کودکانه ی طلوع" که به طور مستقل به مدت چهار سال پیاپی از سال ١٣٩١، رویدادهایی مانند "بوی عیدی" و "بوی ماه مهر" را برای کودکان و نوجوانان برگزار کرده است، از سال ١٣٩٥ فعالیت رسمی خود را به عنوان زیرمجموعه ای از موسسه ی "طلوع بی نشان ها" آغاز کرد. 
این کارگروه با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی کودکان آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی، پس از انجام شناسایی و تحقیقات میدانی، آنان را در حوزه های آموزشی، درمانی و حقوقی تحت پوشش خود قرار داده و برنامه هایی را در راستای توانمدسازی کودکان پیاده می کند. 
در این راستا به عنوان زیرمجموعه ی یک سازمان مردم نهاد، علاوه بر همکاری با دیگر ان.جی.او ها و مراکز خدماتی و درمانی مربوط به کودکان، پذیرا و چشم به راه هر گونه کمک و یاری شما در زمینه ی حمایت و توانمدسازی کودکان هستیم.