کد خبر: 33

آموزش یکی از برنامه‌های بسیار مهم در فرآیند بهبود بیماران اعتیاد است و طبعا ً در مؤسسه طلوع توجه ویژه‌ای به این امر شده است. در این رابطه، آموزش هنر و صنایع‌دستی جایگاه ویژه‌ای دارد و پرداختن به آن، از چند بعد دارای اهمیت خاص است.

 

آموزش یکی از برنامه‌های بسیار مهم در فرآیند بهبود بیماران اعتیاد است و طبعا ً در مؤسسه طلوع توجه ویژه‌ای به این امر شده است. در این رابطه، آموزش هنر و صنایع‌دستی جایگاه ویژه‌ای دارد و پرداختن به آن، از چند بعد دارای اهمیت خاص است.

  1. کمک به بهبود فکری و ایجاد ارتباط مناسب بین ذهن و دست.
  2. کارآفرینی و ایجاد اشتغال
  3. کمک به هدفمندتر شدن بیمار درحال بهبودی
  4. عاملی برای بیان درونیات بیمار و بروز منطقی احساسات
  5. زمینه‌ای برای کار گروهی متعهدانه با هدفی مشخص و مسیری منطقی و معین

و ...

در همین رابطه از سالها پیش طلوع با ایجاد کارگاه‌های هنری و صنایع‌دستی و برگزاری کلاس‌هایی در این رابطه و استفاده از تجارب استادان و معلمان فن و ایجاد بازار کار در زمینه صنایع‌دستی به این موضوع پرداخته و توجه به هنردرمانی و استفاده از ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران را در برنامه کاری و درمانی خود لحاظ کرده است.

از اردیبهشت سال 95 با حضور یکی از هنرمندان فعال در زمینه صنایع‌دستی و موسیقی، این روند شتاب بیشتری پیدا کرد و سمت و سویی منطقی تر در پیش گرفت که به ایجاد مرکز هنری طلوع منجر شد.

امروز در مؤسسه طلوع کلاس‌ها و کارگاه‌های سفالگری، قلم‌زنی روی مس، صنایع‌دستی چرمی، معرق، چوب و صنایع‌دستی چوبی، تابلوهای کاشی شکسته و ... دایر است و هم به آموزش و کارآفرینی بیماران درحال بهبود سرای مهر و امید می‌پردازد و هم به بازارهای صنایع‌دستی و اشتغال و درآمدزایی برای بهبودیافتگان طلوع توجه می‌کند و در همین راستا از همکاری تمامی استادان فن و بازارهای مرتبط با صنایع دستی استقبال می‌کند.

 

IMG_8294 IMG_8291 IMG_8271 IMG_8253 IMG_8252 IMG_8251 IMG_3251 IMG_3253 IMG_8202 IMG_8223 IMG_8225 IMG_8232 IMG_3145 IMG_3141 IMG_3135 IMG_3134 IMG_3114 IMG_3113 IMG_3083 IMG_3088 IMG_3092 IMG_3095 IMG_3097 IMG_3104 IMG_3082 IMG_3064 IMG_3058 IMG_3053 IMG_3052 IMG_3051 IMG_3019 IMG_3023 IMG_3030 IMG_3031 IMG_3041 IMG_3043 IMG_2932 IMG_2929 IMG_2928 IMG_2924 IMG_2879 IMG_2868